Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van à la carte training voor het leveren van (online) diensten

Artikel 1: Definities
Onder de begrippen in deze algemene voorwaarden wordt het volgende verstaan:

Algemene voorwaarden – deze algemene voorwaarden;
Cliënt – de partij met wie à la carte training een Overeenkomst aangaat of is aangegaan;
Deelnemer – het individu dat deelneemt aan de Dienst;
Dienst – alle werkzaamheden die voorwerp zijn van een Overeenkomst of (andere) rechtsverhouding tussen à la carte training en Cliënt, alsmede alle daarbij vervaardigde materialen en resultaten die aan Cliënt of Deelnemer daarbij worden geleverd;
à la carte training – het bedrijf handelend onder de naam à la carte training;
Intellectuele eigendomsrecht- alle auteursrechten, merkrechten, databankrechten, modelrechten, handelsnaamrechten, naburige rechten en rechten op know how en eenlijnsprestaties;
Offline – het verrichten van (rechts)handeling(en) op iedere wijze anders dan via het internet;
Online – het verrichten van (rechts)handeling(en) via het internet zonder dat sprake is van persoonlijke communicatie tussen partijen;
Overeenkomst – de afspraken tussen à la carte training en Cliënt op grond waarvan à la carte training Diensten aan Cliënt en/of Deelnemer levert;
Website – de door à la carte training geëxploiteerde en nog te exploiteren website(s), de daaraan verbonden e-mail(notificatie), applicaties en andere vormen van publicatie in diverse media.

Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn steeds van toepassing op iedere offerte, en Overeenkomst betreffende de levering door à la carte training van Diensten aan of ten behoeve van Cliënt, ongeacht of die mondeling, schriftelijk elektronisch of anderszins zijn gedaan of tot stand gekomen. Afwijkende afspraken hebben slechts werking voor zover zij schriftelijk zijn vastgelegd. De toepasselijkheid van enige algemene en/of specifieke voorwaarden of beding(en) van Cliënt worden door à la carte training uitgesloten tenzij dit uitdrukkelijk wordt overeengekomen.

2.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien Cliënt een vrijblijvend aanbod van à la carte training heeft aanvaard, heeft à la carte training het recht het aanbod uiterlijk twee werkdagen na ontvangst van deze aanvaarding te herroepen.

2.3 à la carte training behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden zonder voorafgaande bekendmaking eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen behoorlijk bekend gemaakt worden door publicatie op de Website. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het regelmatig herlezen van de algemene voorwaarden op de Website. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan veertien dagen na publicatie op de Website. Indien Cliënt niet instemt met de wijziging, heeft zij het recht de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen of indien het een Overeenkomst betreft die Online tot stand is gekomen, deze Online stop te zetten tegen de datum waarop de wijziging intreedt. Als na bekendmaking van de gewijzigde algemene voorwaarden de Overeenkomst wordt verlengd of Cliënt een rechtsverhouding met à la carte training aangaat, wordt Cliënt geacht de gewijzigde algemene voorwaarden te hebben aanvaard en is Cliënt daaraan gebonden.

2.4 Bij tegenstrijdigheid van een bepaling in de Overeenkomst met een bepaling in deze Algemene Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst.

2.5 Indien deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend of vernietigbaar mochten blijken, worden partijen geacht een regeling terzake overeengekomen te zijn, die in strekking en werking het meest aansluit bij de onverbindend verklaarde respectievelijk vernietigde (gedeelten van) deze Algemene Voorwaarden en die geen onverbindendverklaring rechtvaardigt en niet vernietigbaar is.

Artikel 3: Uitvoering van Diensten

3.1 Cliënt zal de voor de uitvoering van de Diensten benodigde informatie, materialen en gegevens aan à la carte training tijdig – doch uiterlijk 5 werkdagen voor de datum van de training – ter beschikking stellen. à la carte training behoudt zich het recht voor deze eisen gedurende de Overeenkomst te wijzigen. à la carte training zal Cliënt van een dergelijke wijziging op de hoogte stellen.

3.2 De Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan à la carte training aangeleverde materialen, gegevens en informatie. à la carte training behoeft de juistheid en volledigheid van door Cliënt of derden aangeleverde materialen, gegevens en informatie niet te controleren.

3.3 à la carte training zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan à la carte training worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan à la carte training zijn verstrekt, heeft à la carte training het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3.4 à la carte training garandeert niet dat de door haar te leveren Diensten foutloos zullen zijn, een bepaald resultaat zullen bewerkstelligen, voldoen aan de specifieke eisen van Cliënt, noch dat zij geschikt zijn voor het door Cliënt beoogde doel. à la carte training garandeert niet dat de Diensten ononderbroken zullen werken, vrij zijn van virussen en fouten en/of gebreken en dat gebreken verholpen kunnen worden. Indien à la carte training onvolkomenheden heeft veroorzaakt, zal à la carte training deze onvolkomenheden naar beste vermogen en binnen redelijke termijn herstellen, mits de daarvoor benodigde gegevens en informatie beschikbaar zijn.

3.5 à la carte training zal zich inspannen om een optimale beschikbaarheid van de Website te bieden. à la carte training mag ook zonder voorafgaande bekendmaking aan Cliënt:

  1. a) wijzigingen of verbeteringen aanbrengen in de Website, inbelpunten of interfaces
  2. b) de beschikbaarheid van de Website onderbreken of het gebruik ervan beperken ten behoeve van onderhoud, wijzigingen of anderszins.

à la carte training is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het uitoefenen van deze bevoegdheden, noch voor andere (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van Website.

3.6 à la carte training is gerechtigd de Diensten (tijdelijk) op te schorten en/of het gebruik ervan te beperken, indien Cliënt een verplichting jegens à la carte training niet nakomt of in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden, zonder dat Cliënt aanspraak kan maken op schadevergoeding met betrekking tot deze maatregelen. In voorkomend geval blijft de overeengekomen vergoeding onverminderd verschuldigd.

3.7 à la carte training is gerechtigd de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen of te beperken voor het uitvoeren van bijvoorbeeld onderhoud, of verrichten van aanpassingen aan de Dienst en/of Website, zonder dat hierdoor enig recht van Cliënt op schadevergoeding jegens à la carte training ontstaat.

3.8 à la carte training is gerechtigd voor de uitvoering van de Dienst gebruik te maken van de diensten van derden.

Artikel 4: Overige verplichtingen Cliënt

4.1 Cliënt garandeert dat de door of namens hem aangeleverde gegevens als bedoeld in artikel 3.1 juist, volledig, actueel en in overeenstemming met het aangebodene zijn en dat deze gegevens en het gebruik van de Diensten niet in strijd is met de Nederlandse wet- en regelgeving, geen inbreuk maakt op de (Intellectuele Eigendoms)rechten van derden, of anderszins onrechtmatig is.

4.2 Cliënt zal zich onthouden van activiteiten die à la carte training kunnen benadelen.

4.3 Cliënt zal al zijn medewerking verlenen aan de uitvoering van de Diensten.

Cliënt zal zich houden aan de richtlijnen van à la carte training voor het gebruik van de Diensten, die op de Website of op andere wijze behoorlijk bekend zijn gemaakt.

4.4 Cliënt is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde of aan een derde anderszins ter beschikking te stellen.

4.5 Elke Deelnemer draagt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de training als daarbuiten; De trainer is niet verantwoordelijk, laat staan aansprakelijk, voor te nemen of reeds genomen besluiten of veranderingen in het gedrag van de deelnemer, noch voor de gevolgen daarvan.

Artikel 5: Annuleren van trainingstraject

5.1 Bij annulering kan de Cliënt voor een vervangende Deelnemer zorgen, mits dit tijdig schriftelijk wordt doorgegeven en de vervanger past binnen de doelgroep en doelstelling van de training.

5.2 Bij annuleren door een Deelnemer, danwel door de Cliënt, van de training 3 weken voorafgaande aan de training wordt 50% van de trainingskosten doorberekend.

5.3 Bij annuleren door een Deelnemer, danwel door de Cliënt, van de training tussen 1 week en 3 weken voorafgaande aan de training wordt 75% van de trainingskosten doorberekend.

5.4 Bij annuleren door een Deelnemer, danwel door de Cliënt, van de training minder dan 1 week voorafgaande aan de training wordt 100% van de trainingskosten doorberekend.

Artikel 6: Stopzetten, opzeggen en ontbinding

6.1 Elk der partijen kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekend schrijven opzeggen, indien de andere partij – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend of dit is aangevraagd, indien ten aanzien van de andere partij het faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken, of indien de onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan door samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van Cliënt wijzigt. à la carte training is wegens beëindiging op grond van dit artikellid nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen vergoedingen, dan wel tot vergoeding van eventueel geleden of te lijden schade dan wel gemaakte of te maken kosten.

Ontbinding

6.2 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts toe, indien de andere partij – na ontvangst van een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt nakoming – toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst.

6.3 Indien Cliënt op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 6.2 reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft voldaan, zullen deze prestaties en daarmee verband houdende betalingsverplichtingen niet ongedaan worden gemaakt. Bedragen die à la carte training voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen à la carte training ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van de vorige volzin verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 7: Prijs en betaling

7.1 à la carte training mag haar tarieven door middel van een schriftelijke of elektronische kennisgeving op een termijn van ten minste één (1) kalendermaand aanpassen.

7.2 De in artikel 7.1 genoemde prijswijziging gaat voor het eerst in op de eerste dag na verlenging van de Overeenkomst. Indien Cliënt niet akkoord wenst te gaan met een door à la carte training aangekondigde verhoging van haar tarieven als bedoeld in artikel 7.1, is Cliënt gerechtigd binnen vijf (5) werkdagen na de in artikel 7.1 bedoelde kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk of Online te beëindigen tegen de in de kennisgeving genoemde datum waarop de tariefsaanpassing in werking zou treden, onder de verplichting tot schriftelijke opgave aan à la carte training van de reden van beëindiging.

7.3 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

7.4 Cliënt zal de factuur binnen veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum betalen overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door à la carte training geopende bankrekening zoals vermeld op de factuur.

7.5 Indien Cliënt niet op tijd betaald heeft, is Cliënt van rechtswege in verzuim en is Cliënt over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien Cliënt na nadere aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering binnen de gestelde termijn te voldoen, komen alle (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend de volledige advocaatkosten) voor rekening van Cliënt. Zolang à la carte training de vordering nog niet ter incasso uit handen heeft gegeven, wordt aan Cliënt een bedrag van € 25,– (vijfentwintig euro) aan administratiekosten voor het debiteurenbeheer per openstaande vordering in rekening gebracht.
Partijen komen in dit verband overeen dat de buitengerechtelijke kosten 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,- zullen bedragen.

7.6 Het is Cliënt niet toegestaan om de betaling van openstaande facturen op te schorten dan wel op voorhand te verrekenen met eventuele gepretendeerde tegenvorderingen.  Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 8: Aansprakelijkheid van à la carte training; vrijwaring

8.1 De totale aansprakelijkheid van à la carte training wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of anderszins is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen vergoeding (exclusief B.T.W.). Is de Overeenkomst een duurovereenkomst met een looptijd van meer dan een jaar, wordt de voor de Overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen bedongen (exclusief B.T.W.) voor één jaar. In geen geval zal de vergoeding voor directe schade meer bedragen dan vijfduizend euro (€ 5.000,–) per jaar voor alle schade(s) tezamen.

8.2 Onder directe schade in de zin van artikel 8.1 wordt verstaan:

(a) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;

(b) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van à la carte training aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze kosten op grond van artikellid 8.1 niet aan à la carte training toegerekend kunnen worden;

(c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden.

8.3 à la carte training is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers of klanten van Cliënt die al dan niet gebruik maken van de Diensten, schade verband houdende met de inschakeling van derden en gemaakte en te maken kosten. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor het onjuiste gebruik door derden van het resultaat van de opdracht.

à la carte training is daarnaast niet aansprakelijk voor vernietiging of verlies van gegevens of documenten of voor iedere andere schade als genoemd in artikel 8.2.

8.4 De aansprakelijkheid van à la carte training wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Cliënt à la carte training binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de Diensten schriftelijk in gebreke heeft gesteld, daarbij een redelijke termijn heeft gesteld tot nakoming van de afspraken, en à la carte training ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen blijft schieten. Na deze termijn is à la carte training tegenover Cliënt finaal gekweten.

8.5 Cliënt vrijwaart à la carte training voor aanspraken van derden ter zake de aangeleverde materialen, gegevens en informatie.

8.6 Cliënt vrijwaart à la carte training voor aanspraken van derden voor schade die het gevolg is van het met toestemming van à la carte training (mede-)gebruik door derden van de door à la carte training aan Cliënt beschikbaar gestelde gegevens (in welke vorm dan ook) of Diensten.

8.7 Cliënt vrijwaart à la carte training voor aanspraken van derden wegens schade die gebaseerd is op de bewering dat (het gebruik van) de Dienst inbreuk maakt op enige (intellectueel eigendoms)recht van derden.

8.8 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is à la carte training niet aansprakelijk buiten de gevallen genoemd in deze Algemene Voorwaarden bepaald.

Artikel 9: Intellectuele Eigendomsrechten

9.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten alle (intellectuele eigendoms)rechten op de in het kader van de Diensten door à la carte training ontwikkelde en/of aan Cliënt ter beschikking gestelde producten, goederen, materialen en resultaten bij à la carte training of haar licentiegevers.

9.2 Het is Cliënt niet toegestaan een aanduiding in de door à la carte training ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde Diensten omtrent intellectuele of industriële eigendomsrechten zonder voorafgaande toestemming te wijzigen of te verwijderen.

Artikel 10: Overmacht

10.1 Onder overmacht in de zin van artikel 6:75 BW wordt aan de zijde van à la carte training mede verstaan: een (niet-)toerekenbare tekortkoming van de (toe)leveranciers van à la carte training, werkstakingen, storingen in de verbinding met internet, storingen in het telefoonnet van de telecommunicatie aanbieder, volledige bezetting van de inbelpunten van à la carte training en uitval van elektriciteit.

10.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan één (1) maand heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst buitengerechtelijk bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

11.1 De Overeenkomst(en) tussen à la carte training en Cliënt, alsmede deze Algemene Voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht.

11.2 Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering van enige opdracht dient door Cliënt schriftelijk bij à la carte training te zijn ingediend binnen een termijn van 8 dagen na uitvoering van de Dienst, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.

11.3 Geschillen die voortvloeien uit een Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden of anderszins tussen partijen zijn ontstaan, worden beslecht door de rechtbank Overijssel, locatie Almelo.

à la carte training staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer: 61387843.

Artikel 12: Privacy beleid

12.1 à la carte training vindt het absoluut belangrijk om de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. à la carte training conformeert zich daarmee aan de Wet Persoonsregistratie.

12.2 Indien u op vrijwillige basis gevraagd wordt om persoonsgegevens, zal expliciet aangegeven worden waarvoor deze persoonsgegevens zullen worden gebruikt. à la carte training zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke actie betrokken zijn, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

12.3 Voor statistische doeleinden worden bezoekersstatistieken van onze website(s) bijgehouden. Informatie zoals bezoekersaantallen en bezoekfrequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de websites. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De identiteit van de bezoeker blijft onbekend. Het huidige beleid is dat deze gegevens niet gekoppeld worden aan door u verstrekte persoonsgegevens.